Followers

Showing posts with label Articles. Show all posts
Showing posts with label Articles. Show all posts

પંચતત્વની શ્રુષ્ટિ અને જીવન...


 પંચતત્વની શ્રુષ્ટિ અને જીવન...

ભાગ:૩

વનસ્પતિ સાથે માનવ અને દરેક જીવ યેનકેન પ્રકારેણ..જોડાયેલા જ હોય છે. વનસ્પતિની રચના એની વૃત્તિ એની ક્રિયાઓ આપણને કંઈક સંદેશ અને બોધ આપી જાય છે....

આપણામાં કેટલીક કહેવતો છે જેનો સારાંશ બોધ છે. એમાંથી કેટલીક આપની સામે અર્થ સહિત રજૂ કરું ..

૧. પીપળ પાન ખરંતા હંસતી કૂંપળીયા..અમ વીતી તુઝ વીતશે ધીરી બાપુડિયા.

પીપળનાં ઝાડનાં પાકટ થયેલા જૂના પાન જ્યારે ખરે છે ત્યારે નવી ફૂટતી કૂંપળો હસે છે..કૂંપળોને એમની સ્થિતિ પર હસતી જોઈ ખરતાં પાન કહે છે..આજે અમે જીવન જીવી આખરે ખરી રહ્યાં છીએ કાલે તમારો વારો છે..બોધ એ છે કે...દરેકના જીવનનું ચક્ર છે આજે જે ખીલે છે કાલે કરમાવાનું છે જ. જન્મે છે એ અંતે મરે જ છે એજ શ્રુષ્ટિનો નિયમ છે.

૨. ઊંચો ઉભો તાડ જુઓ પણ..શું કામનો?

અર્થ એ છે કે તાડનું ઝાડ એટલું ઊંચું કે આભ આંબીને ઉભું..પણ એની નીચે કોઈ ઉભું ના રહે..છાંયો જ નથી કોણ વિશ્રામ કરે? એની એટલી ઊંચાઈ શું કામની? તમે ખૂબ પ્રગતિ કરો પણ કોઈને કામ ના આવો કોઈને મદદ ના કરો તો એ ઊંચાઈ પ્રગતિ શું કામની?.

૩. મીઠાં ઝાડનાં ફળ ખવાય...મૂળ નહીં... એનો એટલો સરસ ઊંડો તલસ્પર્શી અર્થ છે...

તમે વૃક્ષનાં મીઠાં રસીલા ફળ ખાવ..વૃક્ષને ખૂબ ગમશે..પણ તમે એજ વૃક્ષનાં મૂળને તમારાં સ્વાર્થે નુકશાન પહોંચાડો તો વૃક્ષનું જ નિકંદન નીકળી જાય. બોધ એ છે કે કોઈની મદદથી તમારું ભલું થાય તમારાં પર ઉપકાર કરી લાગણીથી મદદ થાય એનું જ તમે બૂરું કરો... બોલો..સ્વાર્થ સાંધી લીધાં પછી એનેજ નુકશાન કરો..એની ભલમનસાઈનો દુરુપયોગ કરો...ત્યારે આ કહેવત બોલાય છે..

આવી અનેક કહેવતો છે.

વૃક્ષ વનસ્પતિ એમનાં થકી કોઈને કોઈ સંદેશ આપે છે...

જુઓ જ્યારે વૃક્ષ પર ખૂબ ફળ બેસે ત્યારે આખું વૃક્ષ ડાળીઓ સાથે લચી પડે છે ઝૂકી જાય છે...એ સંદેશ મળે છે કે જ્યારે તમને ખૂબ સુખ સમૃદ્ધિ સફળતા મળે તમે વિનમ્ર બનો. છકી જવાની જગ્યાએ સૌહાર્દપૂર્ણ વ્યવહાર કરો.....

વૃક્ષ છાંયો આપે છે ખૂબ ગરમી અને તેજ કિરણો પોતે ઓઢી લઈ આશરો લેનારને ઠંડક આપે, નિવાસ કરાવે, ફળ,ફૂલ, ઔષધ, લાકડા, ગુંદર, એમાંથી બનતાં દ્રવ્યો , રંગ રસાયણ, ઘર બનાવવાની સામગ્રી, મીઠાં રસ, ગુંદર, વળી પાણીનો જમીનમાં સંગ્રહ કરે. વૃક્ષો એટલું આપે છે જેનું માપ નથી. એટલું સમજાવે એટલું જ્ઞાન નથી..એટલેજ એમને સંત કીધાં છે..

વધુ આવતાં અંકમાં.

🌹🙏🌹

દક્ષેશ ઇનામદાર."દિલ"..

CREATE AN INTEGRATED MICRO POWER MANAGEMENT SYSTEM


CREATE AN INTEGRATED MICRO POWER MANAGEMENT SYSTEM, ZERO EXPENSE FRUITFUL AGRICULTURE FARMING AND HORTICULTURE BY HELP OF AND TO NATURE:

The study: 

In recent times, farmers are facing difficulties in each sector such as plantation of trees, farms, gardens. After much hard work, satisfactory return on cost is not visible enough, make farmers upset. Farmers can’t see any prosperity in agricultural field. Irregular weather conditions, shortage of water and also the water being polluted and salty makes it difficult for agriculture. Sporadic rainfall create either flood or drought conditions. Due to all of these factors farmers are disturbed. Farming has become less interested profession and the new generations are choosing different professions by leaving farm works. Increased numbers of suicide cases reported within the farmer community. Much of the hard work and then less to no return force the farmers to sell their land, which has now ruined the farmers’ community.

Practice consultations:

It’s now a time for farmer friends to remind their glorious past, use their foresight and intellect to find the best solutions. Learn from the past experience and errors will be the best start. Knowledge and use of the ancient farming techniques i.e. nature prevailing agricultural practices, use of natural fertilizers and crop conservation techniques, planting seeds and harvesting based on star positioning (classical science) will dramatically change the results. 

Each season had its own Vedic Mathematics. The farmers had cultivated a religion of faith on earth and nature. Farmers were known as a father of mankind. Back then farming was rich and first of profession. Before generation to generation agriculture was very resourceful and farmers were rich by their knowledge, consultants were true and accommodating…… 

But in the next interim errors of tradition began. Foreign companies have created a trap of more production to enter into domestic markets. To earn more profits, the country's insatiable greedy and corrupt politicians have started selling urea, chemical fertilizers, drugs and other toxic chemicals. Several misleading temptation did severe damage to the farming industry. With this dirty hype, the poisons were sold as nectar (“AMRUT”). The foreign companies were successful in selling toxic materials to Indian market by giving large commissions and exotic foreign tours to politicians, stockists and large dealers. By joining a race to be reach, no one has thought about the damage these can make to the soil, farming and farmers. Agriculture experts have also joined the force to find an alternate of natural fertilizers. We have learned overtime that in a race to earn more profit and achieve larger production the mistakes were made and the damages were done.

Experienced impairment:

Uses of chemical fertilizers and toxic pesticides have damaged the soil and its fertility. Due to chemical reactions, both necessary and unnecessary microorganisms’ (bacteria) were stained. Unnecessary actions decelerated the soil organisms; this resulted in to deterioration of soil and fallen productivity. Ground water accumulation actions have tumbled. The myth of development brought agricultural devastation, brought down trees and destroyed forests. Satisfy the growing need of fruits and grains of the rising population are a burning question resulted into finding misleading remedies to achieve increased productions.

Essentially now is the time to explain truth and give knowledge to the next generation. Everybody should know that the orderly arrangement of a nature has been damaged and suffered a serious loss. Nature’s steered mechanisms are now ruined by the hasty and selfish decisions taken by greedy mankind. We have seen the outcome and now is the time to think of a solution.

Practice solution:

Five elements of earth and vegetation play a vital role in animate creation. Quoting a nice example of the places where we go for our holidays e.g. to the mountains, to the forests and natural reserves, where the flowering and trees have its own beauty and are healthily maintained by nature itself – “Magnificent demonstration of beauty and power both”. Nature has its own rules and mechanisms and no intervention from mankind. Any work undertaken by a mankind without the forward thinking and a creation of greed has destroyed the future. 

Agriculture, horticulture and forests that are managed as per nature’s rule book will never ever suffer any loss or damage. Five elements of earth are troubled and scattered because of the amateur behaviour of a mankind. Intuitive understanding of the nature and extensive use of traditional methods of treatment together collectively changes and preserves the natural environment. Mass movement and awareness of the consequences will bring the revolution. Many efforts were put in place to bring awareness and demonstrate the power of collective and co-operative model, which is written in the individual articles and also published by media. Scientists are now respecting the natural management and do undertake continuous researches and promote zero cost methods of farming. These only include the natural methods, which is essential to study and require suitable promotions. It is upmost necessary to provide these knowledge and understanding without any politics to frustrated and desperate farmers to help them produce a better quality crops. Integrated power management will automatically assist the nature.

Suggestion: In this regard, we will focus on the five elements and the working methods of vegetation. Though all of which are much known, however this brief study will be much needed before I convey the most important studies of the five elements and microorganisms and use of its powers.

1.   Water [Water Element]

Water is the elixir of life. Agriculture gets water from rain and irrigation.  It is important to retain and maintain a balance of water and humidity in the soil, which will help the agriculture and plantations. Regular rain is required to maintain adequate humidity and plants and trees plays a vital role in that. Therefore, it is necessary to understand and adapt the different techniques of trees and water conservation. Rainforest trees draw water through the rain, accumulate and soil through their roots and maintain humidity. No trees, no rain and drought everywhere. Irregular rainfall becomes a cause of earthquakes. For rainwater harvesting, when rain comes - well, lake and bore wells are required to be available for accumulation of rain water. By building more and more check dams, water can be accumulated and brought to the farms for irrigation. We should plant more and more trees to bring more rains and accumulate for agriculture irrigation. These will also maintain the water level in bore wells, lakes, river and soil. Farming will become richer. We can save water by using drip irrigation and other true irrigation methods. “Save water and water will save us”. Plants and trees are very important to maintain the water element.

 

2.   Land [The ground element]

The land is an important element of the five elements. The land is much needed and is not just to sell to earn money, it is important to take care of it. We have given a status of “Mother” to the earth, therefore we called her “Mother Earth” and we are her children. We have some duties to fulfil for our “Mother Earth”. The farmers should not use any drugs or chemicals containing toxic pesticides or chemical fertilisers in farm soil. Frequent use of chemical fertilisers will damage the land profile and also destroy the natural organic actions and necessary microorganisms, which will impaired the land fertility. Vegetation is upmost necessary to boost these natural organic actions, which then maintain the land fertility and retain moisture. The land which gives us so much of production and shelter must be protected by all means and we should rather work towards accelerating the power of “Mother Earth”. Thus everyone must plant trees on the ridges around the farm.

 

3.   Light [Sun Element]

Light from the sun is very important element for the soul of the universe on earth. Such as water and soil, sunlight is very essential to life. The sun cleans bacterial contamination from the atmosphere and keeps it clean. Plants and trees make food and develop vegetation through photosynthesis action. No trees, no Plants = no life. Trees and plants absorb carbon dioxide and provide us oxygen, which is very essential for life. . This action keeps a balanced environment. Soil microorganisms and natural organic process require moisture and humidity which will be catered through sunlight. Clouds bring rain and sunlight is very essential to build clouds by vaporising the sea water. Thus the microbial and released energy of sun gives power and life to earth. Development and use of solar power to run devices can save energy. Coordination of overt and subtle elements is very important to balance the climate cycle.

 

4.   Wind [Air Element]

Air is an important element of life to live on earth. Air is a mixture of several gases such as Oxygen, Nitrogen, Carbon dioxide etc.. Balancing of all these gases in the atmosphere is very necessary otherwise pollution is likely to cause damage. Biological pollution is caused by the destruction of vegetation, horticulture and agriculture. Plants and trees are necessary to refine the atmosphere. Plants and trees absorb carbon dioxide from the atmosphere to make their own food and releases oxygen back into the air, which maintains the oxygen concentration in the atmosphere. Plant trees on the surrounding of the farms and protect the forests. Plant trees to get protection from excessive winds. Wind power is essential to generate electricity using a windmill and all of the farm tools and devices can be accessed through this energy. 

 

5.   Sky [Sky Element]

The fifth and most important element to disclose the basis of all other elements and micro power source and means of energy is sky. The vast universe is governing all elements of power. Sun, moon, air, planets, stars, constellations, cloud, rain, everything is managed from here. We believe the space is the origination place of God and evidence of its creation. Thus humans from every religion pray to their God by looking at sky, believing the guardian and creator of the universe is in the sky. Space powers are revealed, i.e. sun, cloud, rain, planets, stars, moon, eclipses all have direct and long term impacts. Since ancient times all Vedas, Upanishads and Puranas evidence the existence of micro powers and energies. We must believe with upmost faith, because it is the ultimate knowledge of science and all scientist and scholars have gradually began to believe in it. This is evidenced through the grand and rich past of ancient “Bharat (India)”.

 

6.   Vegetation Element

The element of vegetation is the most important component and element along with the above mentioned five elements. It is most vital to the overall universe. Vegetation, trees, including seasonal crops, pulses, oil based vegetables and medicinal herbs are the main crops have their countless uses. Vegetation provides food, vegetables, fruits, medicines and fabrics, materials to construct and furnish houses and culture and wealth of knowledge. The trees are silent sage monks. We saw earlier that the vegetation helps water bringing rain, the accumulation of rainwater in the soil, the soil protection, prevents soil erosion, provides an environment to make natural fertilizer from its own leaves and fruits, provide shade and sheltering to many animals, birds and living creatures, provide homes and protection and also provide different ways to earn more monies to human kind. Very precious saffron, flowers, fragrance and excellent natural chemicals and colours are also derived from vegetation. Even after receiving immense benefits, mankind destroys vegetation and invite the destruction of mankind. Trees are like sage monks and give everything without expecting anything from mankind. They do not expect any services from us and preserved by nature automatically. However we still ruin their existence. Mythology has since explained the use and importance of trees and it was the voice of religion too. We worshiped many trees such as sandalwood, shreeparni, holy basil and ficus religiosa (Peepal) and we use it right. Trees are an important and essential element of nature management, which require protection. “Plant a lot of trees and bring prosperity”.

 

Summary and Explanation:

A study of essays on the six elements intent to make farmers understand that the farms are their universe and they are bound to regulate it naturally using these six elements, which will increase the richness in itself.

 

Planning of planting the vegetation by following the position of stars, constellation, direction and accumulations and use of micro energy and power of nature will lead to reduce the cost and efforts in undertaking horticulture and natural farming activities. Agriculture will be the ultimate source of happiness, prosperity and satisfaction. This is why it is really significant to protect the elements of nature. 

 

Farming is a business where every part of the product is useful. After harvesting crops and fruits, the remaining will be used to feed cattle. We get organic fertilisers from cattle and the use of this fertiliser in farming will preserve the land fertility. Accumulation of rain water in wells, lake or bore wells in the farms will be used for the cultivation and use of kitchen and other activities. Farmers should understand the land profile and also consider planning for protection against the wind before planting the trees.

 

Farmers should work in cooperation with the farmers’ community. They should worship the trees and avoid harming living organisms in the farms. Some divine creatures such as cow and snakes should be protected to get their micro power and blessings. This should be believed without any logic and superstition. Farmers are thus fully sufficient and prosperous. 

 

Reminded of a nice Ghazal sung by late Mr Jagjit Singh from his album

Cry for Cry (1995)…

अब मैं राशन की क़तारों में नज़र आता हूँ

अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ


इतनी महंगाई के बाज़ार से कुछ लाता हूँ

अपने बच्चों में उसे बाँट के शरमाता हूँ


अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में

जागते जागते थक जाता हूँ सो जाता हूँ


कोई चादर समझ के खींच ना ले फिर से 'ख़लील'

मैं कफ़न ओढ़ के फुटपाथ पे सो जाता हूँ


-ख़लील धनतेजवी


 

Farmer is called the father and is today the world’s most troubled person. Once known as “અનદાતા” is now the most stranded and desperately require true guidance, help and support to bring back his prosperity. Farmers need to develop self-awareness and share amongst the farmers’ community, underline the power and restore the successes. 

In my second article, I’ll show you the remediation and solving methods, which will be effectively a key to success of the rich farming and horticulture and a way forward to get the success in the cultivation and enrichment through accumulation of depictions of overt and subtle powers. 

 

Dakshesh Inamdar  

સફળતા..કે અસફળતા જ્યારે બુમરૅગ સાબિત થાય......

સાંપ્રત સમયમાં જોઈ રહ્યાં છીએ કે મોટાં મોટાં હીરો , હિરોઇન , ડાયરેક્ટર , પ્રોડ્યુસર..નિષ્ફળ જઈ રહ્યાં છે. અચાનક એમની લોકપ્રિયતા ઘૂંટણિયે આવી ગઈ..એમની ફિલ્મ સફળ કરાવવા કરગરી રહ્યાં છે. કેમ આવી પરિસ્થિતિ આવી ??
કરોડોનો વેપાર કરતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી આજે નાદારીનાં દ્વારે છે..કેમ અચાનક શું થયું?
1.પહેલું તો અભિમાન.. અહંમ કે અમારી સામે કોણ પડી શકે? લોકોને ચપટીમાં સમજાવી દઈશું..જેને ફિલ્મ જોવી હોય જુએ અમને કોઈ ફરક નથી પડતો..લોકોની લાગણીઓ સાથે કુઠરાઘાત કરવો.. એલોકો આજે માથે હાથ દઈ રોઈ રહ્યાં છે🤪

II માં IIગુરુમાંનું ઋણ કેમ ભૂલાય ?

ગુરુમાંનું ઋણ કેમ ભૂલાય ?

આજે સ્કૂલમાંથી ભણીને નીક્ળ્યાંને લગભગ ૪૫ વર્ષ વીતી ગયાં. છતાં સ્મૃતિમાં મને ભણાવી, જ્ઞાનદાન આપનાર મારી ગુરુમાં સમાન પૂ. છાયાબહેન છે. એમની નિશ્રામાં હું ગુજરાતી વિષય ભણેલો એ ઉંમરકાળમાં જ્ઞાન નહોતું એટલી સમજ નહોતી કે આજે હું આ જ્ઞાન પી રહ્યો છું એ મને આગળ જતાં કેટલું કામ આવશે. એમનાં જેવાંજ અન્ય વિષયનાં શિક્ષકો હતાં આજે એવાં શિક્ષકો કદાચ ગણ્યાં ગાંઠ્યા હશે જે નિઃસ્વાર્થ ફક્ત શિક્ષા અને જ્ઞાન ને સંચિત કરે. આજે શ્રાસ્ત્રોક્ત એક પ્રાર્થના એક શ્લોક હોઠે ચઢે છે.

“ગુરુબ્રહ્મા ગુરુવિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વરા
ગુરુ શાક્ષાત પરઃ બ્રહ્મા તસ્મઇ શ્રી ગુરુવે નમઃ” 
    પૂ. છાયાબેન ગુરુમાં (શિક્ષક) હતાં. કહેવાય છે કે બાળકની પ્રથમ શિક્ષક એને જન્મ આપનાર માં હોય છે પછી બાળકને વધુ શિક્ષણ આપવા એને નિશાળ મોકલવામાં આવે છે. માં ના હાથનાં ઉછેર નીચે સંસ્કાર સિંચન થાય છે પણ નિશાળમાં ગુરુમાં શિસ્ત અનુશાસન સાથે અમાપ જ્ઞાન પીરસે છે.
આજે એવાં પણ વિચાર આવે છે ક્યાં ગયાં એ દિવસો ? ક્યાં ગયાં એલોકો ? સમયકાળનાં ચક્રમાં બધાં વિલીન થઇ રહ્યાં છે. એ શિક્ષણનાં મૂલ્યો એ ભણાવવાની રીતભાત આજે યાદ આવે છે કે કોઈપણ ગદ્ય-  પદ્ય-કવિતા કે પાઠ ભણાવતાં પહેલાં કવિ અને લેખક વિશેની વિસ્તૃત માહિતી આપતાં. કવિતાની રચનાં કેવી રીતે થઇ ? એની પાછળની સંવેદના સવિસ્તર સમજાવતાં પછી એ કવિતાની કડીઓ એનાં શબ્દો એનાં અર્થ એની ઊંડાણમાં રહેલી ગર્ભિત વાતો સમજાવતાં.
એ સમયે ભણવાની પદ્ધત્તિ એટલી રસપ્રદ હતી કે વર્ગમાં ભણતાં ભણતાં જ મનમાં અંકિત થઇ જતી યાદ રહી જતી એનાં ભાવાર્થ સમજીને ભાવવિહોર થઇ જતાં. યાદ છે હજીએ એ કવિતાઓ જેને ભણતાં ભણતાં એનો અર્થ અને વિચાર સમજાઈ જતાં લયબદ્ધ ગવાતી કવિતાઓ આજે પણ કંઠસ્ય છે. એમાં ખાસ ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ જે...ઉગે છે સુરખી ભરી હેમંતનો પૂર્વમાં, ભૂરું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દીસતું એકે નથી વાદળી..., જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ..., મીરાંબાઈ અને નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો..કવિ કલાપી.. રે પંખીની ઉપર પથરો ફેંકતાં ફેંકી દીધો...અરે કવિ કલાપીની કવિતાઓ ભણતાં પહેલાં એમની જીવનકથાની આખી જણાવતાં સમજાવતાં, કવિ બોટાદકર, ધૂમકેતુ બધાનું ચરિત્ર એવું કહેતા જાણે આપણે એમને જાણ્યે છીએ ઓળખીએ છીએ. આખો ક્લાસ એ સાંભળતાં સાંભળતાં લીન થતો અને એમની રચનાઓ હોઠે ચઢી જતી.
   આ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે એક આગવો સેતુ રચાતો અને તલ્લીન થઇ શિક્ષકોને સાંભળતાં ... જાણે વર્ણનોથી એક ચિત્રપટ રચાતું અને વિદ્યાર્થી એ શબ્દોની દિશામાં પાંખો ફેલાવીને ઉડતાં...પીરીયડ પૂરો થતાં અફસોસ થતો કાશ હજી સમય હોત વધું જાણવા મળત. ફરી ક્યારે પીરીયડ આવે એની રાહ જોતાં આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ એ શિક્ષકોએ કરેલું.
  એમાંય ગુજરાતી વિષયનાં અમારા ગુરુ શિક્ષિકા છાયાબહેનનાં મોઢે ગુજરાતી સાહિત્ય અંગે લેખકો કવિઓ અંગે કહેવાતી અસ્ખલિત વાણી સાંભળવા આતુર રહેતાં.
   આવી શિક્ષિકા અમારાં ગુરુમાં સમાન છાયાબહેનનું અમારાં ઉપર ઋણ છે એમનું શિક્ષણ અને સમજાવવાની પદ્ધતિએ આજે આટલાં વર્ષો પછી પણ અમારાં મનમાં યાદગીરીમાં અકબંધ છે. અમે ખુબ ભાગ્યશાળી છીએ કે ગુરુમાં છાયાબેનનાં હાથ નીચે ભણ્યાં તૈયાર થયાં છીએ. કવિતાઓનાં અર્થનું વિસ્તૃતિકરણ સાંભળવા અમે જે રીતે આતુર રહેતાં એમાં એમનો ફાળો અવિસ્મરણીય છે.
    આજે જે કંઈ સાહિત્યની સમજ છે કે લગાવ છે એમાં પૂ. ગુરુમાં છાંયાબેનનાં આશીર્વાદ છે. જીવનની સંધ્યાએ આજે તેઓ ૯૦ વર્ષ ઉપરની ઉંમરે પણ ફોન પર વાત કરીએ તો અદમ્ય ઉત્સાહથી વાત કરે છે. તેઓ પણ એમનો શિક્ષણ પીરસવાનો કાળ ભૂલ્યા નથી આજે પણ નામ સાથે યાદ કરીને વાતો કરે છે. ફોન કર્યા બદલ ખુશ થઇ આશીર્વાદ આપે છે.
આજે જે કંઈ સાહિત્યની સેવા કરી રહ્યો છું એમાં એમનો ફાળો છે એમની શિક્ષા અને આશીર્વાદનું મારાં ઉપર ઋણ છે. જે હું કદી નહીં ઉતારી શકું.
    ઈશ્વર ગુરુમાં સમાન છાયાબેહેનને દીર્ઘાયુ બક્ષે અને એમની તબિયત-સુખાકારી કાયમ સારી રાખે. ગુરુમાં છાયાબહેનને કોટી કોટી નમસ્કાર.🙏🙏🙏

દક્ષેશ ઇનામદાર

સ્વજન..

*સ્વજન..* 
સ્વજન એટલે કોણ? સ્વજનનો અર્થ? સ્વજન કોને કહેવા???
સ્વજન એટલે પોતાનું માણસ. સ્વ એટલે પોતાનું , જન એટલે માણસ.. પોતાનું સમજી લેવાથી કોઈ પોતાનું નથી થતું..શબ્દ બોલી દેવાથી શબ્દ સત્ય નથી થઈ જતો. પોતાના પારકા થઈ જતાં જોયા છે.. સ્વજનને નથી સ્વાર્થ હોતો..ના ગણત્રી.. એ તમારું ભલું ઈચ્છે..પ્રેમ આપે કોઈ સ્વાર્થનાં સરવાળા કે ગણિત ના હોય..
સ્વજન અનુભવાય છે બોલાતા નથી. બે પ્રેમ કરનારા કે પતિપત્ની, બાપ દીકરો, માં દીકરી કે મિત્ર ..સ્વજન હોઈ શકે..કદાચ ના પણ હોઈ શકે આ કલિયુગમાં બધું જોવા મળે. એમજ કોઈને સ્વજન નથી માની લેવાતાં.. સાચા સ્વજન પ્રભુજન છે જે ઈશ્વર કૃપાથી જ મળે છે..સ્વજન ખૂબ પવિત્ર, અઘરો અને સાવ સરળ શબ્દ છે જે અનુભવે અઘરો અને સરળ સાબિત થાય છે.🌹🙏🌹